Untitled Document
หน้าหลัก
ประวัติอาศรม
ประวัติเจ้าอาวาส
ศาสนวัตถุ
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินอาศรม
คณะกรรมการวัด
บริจาค ทำบุญ
ติดต่อ
กิจกรรม โครงการ
โครงการ ปั้นน้ำใจ สู่ยอดดอย
ชมรมพุทธศาสน์เฉลิมพระเกียรติ
โครงการ ห้องสมุด
โครงการ ก่อสร้างเจดีย์
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
     ตั้งอยู่ที่
กลุ่มสัจจะออมทรัยพ์
อาศรมบ้านกิ่วจันทร์
ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน 55130 โทร. 086-1153152
www.watsobpuen.com/kiuchan.php
e-mail: watkiuchan@hotmail.com
อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล
ผู้ดำเนินการ คือ พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต
ประชาสัมพันธ์ อาศรม
free counters
อาศรมบ้านสบปืน
อาศรมบ้านกิ่วจันทร์
สำนักวิปัสสนาบ้านน้ำช้าง
Untitled Document
AsromBanKiuchan
T.khunnan A.Chaloemphrakiat
J.Nan 55130 Thailand Tel. 084-576-1633
www.watsobpuen.com/kiuchan.php
e-mail: watkiuchan@hotmail.com
อาศรมบ้านกิ่วจันทร์
ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน 55130 โทร. 086-1153152
www.watsobpuen.com/kiuchan.php
e-mail: watkiuchan@hotmail.com